Leergang 1 voor ambtelijk secretarissen (gecertificeerd door VASMO)

Data
Blok 1 op 18 en 19 juni 2018
Blok 2 op 27 en 28 augustus 2018
Blok 3 op 8 en 9 oktober 2018
Blok 4 op 19 en 20 november 2018

Begeleidingsdagdelen nader in te plannen

Locatie
centraal in het land, goed bereikbaar met het OV

Docenten
Hoofddocent is Emelda Hendriks, ruim 10 jaar ervaring

Specialisten die in de leergangen een bijdrage leveren zijn:
John Bonenberg, financiën;
Dick Onvlee, NLP-deskundige voor persoonlijke effectiviteit;
Marja van Kerkhof, ervaren trainer én ambtelijk secretaris;
Ignas Verschuren, bedrijfsadviseur;
en juristen van het bureau De Voort advocaten/mediators uit Tilburg.

Studiebelasting
De totale studiebelasting is plusminus 112 uur uitgaande van:

 • 4 blokken cursus à 18 uur per blok
 • 4 huiswerkopdrachten à 8 uur per opdracht
 • 2 verbindingsdagdelen à 4 uur per dagdeel

Dit is de minimaal in te schatten studiebelasting; ervaring leert dat met name de belasting bij het maken van de opdrachten per deelnemer verschilt en het gebeurt ook dat cursisten een opdracht opnieuw moeten maken; daarnaast zal de ene deelnemer meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van een verbindingsdagdeel dan de andere. Eventuele tussentijdse telefonische consulten met de docent zijn in deze inschatting nog niet meegenomen.

Verbindingsdagdelen
Om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris te koppelen aan de praktijk bij de eigen (C)OR wordt elke leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zal de ambtelijk secretaris onder begeleiding van de docent een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang, opdat het MZO ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van deze nieuwe kennis en vaardigheden van de ambtelijk secretaris. Aan het eind van het tweede verbindingsdagdeel zal het certificaat feestelijk worden uitgereikt aan de ambtelijk secretaris.

Toelatingscriteria
Voor de instap in leergang 1 hanteren wij toelatingscriteria, conform de criteria voor de instroom in een MBO-opleiding.

Kosten:
De prijsstelling voor deze leergang is € 3.600,- per deelnemer, dit is inclusief alle kosten voor zowel de voorbereiding door de trainer zelf, het nakijken en corrigeren van de huiswerkopdrachten, het aanwezig zijn bij de verbindingsdagdelen, de goede bereikbaarheid van de trainer ook tussen de blokken door, alle cursusmateriaal, zowel in de cursusmappen als digitaal en de verblijfskosten in de accommodatie.
Een totaal­fac­tuur wordt na blok 1 ver­stu­urd.

Leerdoelen:

Blok 1
Het vak van ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris

 • weet hoe de functie verankerd is in wet- en regelgeving
 • heeft inzicht in zijn rol en positie
 • is zich bewust van de spanningsvelden die hieruit voortvloeien
 • is in staat te reflecteren op de bijzondere rol en positie
 • heeft nagedacht over verwachtingen die wederzijds leven tussen AS, DB en OR en mogelijke spanningen die daarbij optreden

Structurering en organisatie van het OR-werk

De ambtelijk secretaris

 • weet welke rol zij of hij heeft bij het verwerven, verwerken en presenteren van informatie
 • heeft inzicht in de wijze waarop het werk gepland kan worden.
 • weet hoe je vat kunt krijgen op tijdsdruk door invloed uit te oefenen op de eigen manier van organiseren en de omgeving

Het voeren van het secretariaat

Postbehandeling en het OR-archief

De ambtelijk secretaris

 • weet prioriteiten aan te geven voor de afhandeling van post(stukken)
 • heeft kennis opgenomen van verschillende trajecten die poststukken binnen de OR kunnen doorlopen.
 • is bekend met algemene richtlijnen voor het opzetten en in stand houden van een (digitaal) archief
 • kent de richtlijnen voor bewaartermijnen van archiefstukken en kan de OR hierover adviseren
 • heeft kennis genomen van verschillende soorten archiefsystemen

Het voorbereiden van de vergadering

De ambtelijk secretaris

 • kent de verschillende vergaderelementen die van invloed zijn op de vergadering (inhoud, regels/procedures, interactie en doel)
 • weet wat van belang is bij het voorbereiden van een OR-vergadering en een overlegvergadering
 • weet hoe een agenda wordt opgebouwd en toegelicht om tot een efficiënte en effectieve vergadering te kunnen komen
 • is zich bewust van het sturende karakter van een weloverwogen opgestelde agenda.

Verslaglegging

De ambtelijk secretaris

 • onderkent het belang van de verslaglegging als een juridisch en historisch document en als communicatiemiddel met de achterban
 • is zich bewust van het belang om met de OR goede afspraken te maken over de verslaglegging
 • weet dat er verschillende verslagvormen bij verschillende situaties toepasbaar zijn.
 • weet welke voorwaarden er moeten worden geschapen voor een optimale notuleersituatie.
 • is zich bewust van het belang van een objectief verslag
 • is zich bewust van het feit dat ruis obstakels kunnen vormen bij het registreren en uitwerken van verslagen
 • weet waar de eigen verslaglegging verbetering behoeft
 • neemt kennis van andere registratietechnieken.

Blok 2
Wetgeving en reglement

De ambtelijk secretaris

 • heeft voldoende kennis van de Wet op de Ondernemingsraden
 • weet vanuit de Wet welke bevoegdheden het MZO heeft, en wat proces en procedures zijn in deze
 • signaleert daaruit kansen die zich voordoen en komt met voorstellen
 • kan van de hoeveelheid aan informatie uit de Wet de grote lijn aangeven en duidelijk maken voor anderen hoe en wanneer de Wet kan worden toegepast
 • doet dit door middel van helder taalgebruik
 • kent de bedrijfscultuur binnen de organisatie waar het MZO opereert en houdt daar rekening mee in gedrag en acties
 • is in staat in samenspraak met MZO of DB een reglement op te stellen en/of bij te stellen
 • gaat altijd correct om met vertrouwelijkheid conform artikel 20 van de WOR

Verkiezingen en overdracht bij verkiezingen

De ambtelijk secretaris

 • kent de termijnen rondom verkiezingen
 • weet hoe de verkiezingen georganiseerd moeten worden
 • weet contacten te leggen, zowel intern als extern met alle partijen die met de verkiezingen te maken hebben
 • is in staat een overdrachtsdocument te maken voor het nieuwe medezeggenschapsorgaan
 • neemt zelf initiatieven bij het inwerken van nieuwe OR-leden

Blok 3
Communicatie

De ambtelijk secretaris

 • fungeert als contactpersoon/aanspreekpunt voor zowel het MZO, de bestuurder en de achterban
 • kan een complex onderwerp begrijpelijk maken voor de doelgroep
 • betrekt de doelgroep of kenmerken daarvan bij de inkleding van een verhaal
 • kan van meerdere complexe onderwerpen de onderlinge samenhang uitleggen
 • kan een communicatieplan opstellen

Samenwerking

De ambtelijk secretaris kan een netwerk opbouwen en onderhouden om

 • informatie en ervaringen met anderen te delen
 • ervaringen en bijdragen uit andere (vak)gebieden te respecteren en daarbij aan te sluiten
 • interesse te tonen voor andere meningen en actief een gemeenschappelijke basis te vinden

Schrijven

De ambtelijk secretaris

 • kan advies- en instemmingsbrieven schrijven
 • is in staat schriftelijk te communiceren, zowel strategisch, tactisch als taalkundig
 • neemt initiatief tot het schrijven van een OR-jaarverslag, en ondersteunt daarin het MZO, door middel van onder andere een realistisch tijdsschema
 • weet wat er aan tijd, middelen en mensen nodig is om het gewenste resultaat te behalen
 • kan (in samenwerking met het DB) een bulletin samen stellen voor de achterban

Blok 4
Wetgeving

De ambtelijk secretaris

 • heeft voldoende kennis van de ARBOwet, zowel over de rechten en plichten van de spelers, het belang voor medezeggenschap, en de beleidscyclus in deze
 • signaleert vanuit de toetsende taak kansen die zich voordoen en komt met voorstellen
 • kan van de hoeveelheid aan informatie uit de Wet de grote lijn aangeven en duidelijk maken voor anderen hoe en wanneer de Wet kan worden toegepast
 • doet dit door middel van helder taalgebruik
 • kent de bedrijfscultuur binnen de organisatie waar het MZO opereert en houdt daar rekening mee in gedrag en acties
 • is in staat voor de VGW-commissie en/of MZO een realistisch tijdsschema op te stellen
 • weet wat er aan tijd, middelen en mensen nodig is voor een dergelijke commissie
 • leidt externe informatie en contacten (bijvoorbeeld de bedrijfsarts) binnen het MZO door naar de juiste plek
 • is een deskundig gesprekspartner voor interne en externe contacten in deze

Professionalisering OR-werk

De ambtelijk secretaris

 • signaleert kansen die zich voordoen en komt met voorstellen
 • stelt zelf dringende onderwerpen aan de orde, zonder af te wachten of anderen erover beginnen
 • is in staat een scholingsplan te schrijven (eventueel in samenwerking met een trainer) ten behoeve van professionalisering van het MZO-orgaan
 • ondersteunt het MZO bij de voorbereiding, keuze en inhoud van het scholingsplan
 • is in staat een realistisch plan te schrijven binnen de bedrijfscultuur waar het MZO opereert
 • levert een concrete bijdrage tijdens de maatwerktrainingen
 • weet wanneer en hoe externe deskundigen te benaderen voor de benodigde professionalisering

Leergangen

 • Na aanmelding wordt u separaat per mail een intake formulier toegezonden.

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *