Leergang 3 voor ambtelijk secretarissen (gecertificeerd door VASMO)

Data

Blok 1 op 6 en 7 september 2018
Blok 2 op 18 en 19 oktober 2018
Blok 3 op 29 en 30 november 2018

Begeleidingsdagdelen nader in te plannen

Locatie
Centraal in het land, goed bereikbaar met het OV

Docenten
Hoofddocent is Emelda Hendriks, ruim 10 jaar ervaring

Specialisten die in de leergangen een bijdrage leveren zijn:
John Bonenberg, financiën;
Dick Onvlee, NLP-deskundige voor persoonlijke effectiviteit;
Marja van Kerkhof, trainer én ambtelijk secretaris;
Ignas Verschuren, bedrijfsadviseur;
en juristen van het bureau De Voort advocaten/mediators uit Tilburg.

Studiebelasting:

De totale studiebelasting is plusminus 86 uur uitgaande van:

 • 3 blokken cursus à 18 uur per blok
 • 3 huiswerkopdrachten à 8 uur per opdracht
 • 2 verbindingsdagdelen à 4 uur per dagdeel

Dit is de minimaal in te schatten studiebelasting; ervaring leert dat met name de belasting bij het maken van de opdrachten per deelnemer verschilt en het gebeurt ook dat cursisten een opdracht opnieuw moeten maken; daarnaast zal de ene deelnemer meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van een verbindingsdagdeel dan de andere. Eventuele tussentijdse telefonische consulten met de docent zijn in deze inschatting nog niet meegenomen.

Verbindingsdagdelen
Om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris te koppelen aan de praktijk bij de eigen (C)OR wordt elke leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zal de ambtelijk secretaris onder begeleiding van de docent een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang, opdat het MZO ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van deze nieuwe kennis en vaardigheden van de ambtelijk secretaris. Aan het eind van het tweede verbindingsdagdeel zal het certificaat feestelijk worden uitgereikt aan de ambtelijk secretaris.

Toelatingscriteria
Voor de instap in leergang 3 geldt dat toelating hier mogelijk is, indien de cursist leergang 2 heeft gevolgd.

Kosten
De prijsstelling voor deze leergang is € 3.150,- per deelnemer, dit is inclusief alle kosten voor zowel de voorbereiding door de trainer zelf, het nakijken en corrigeren van de huiswerkopdrachten, het aanwezig zijn bij de verbindingsdagdelen, de goede bereikbaarheid van de trainer ook tussen de blokken door, alle cursusmateriaal, zowel in de cursusmappen als digitaal en de verblijfskosten in de accommodatie.
Een totaal­fac­tuur wordt na blok 1 ver­stu­urd.

Leerdoelen

Blok 1

Adviesvaardigheden

Communicatie van de adviseur

De ambtelijk secretaris

 • kan feedback geven volgens de feedbackregels
 • hanteert verschillende vraagtechnieken
 • weet met behulp van de Roos van Leary gedrag te herkennen en beïnvloeden
 • handelt volgens algemeen aanvaarde ethische normen
 • gedraagt zich in zijn/haar functie in overeenstemming met regels en normen die voor de functie-uitoefening gelden
 • is een deskundig gesprekspartner voor de ander
 • is proactief en leidt anderen op gestructureerde en professionele wijze naar de oplossing
 • anticipeert op tegenargumenten en bouwt een verdediging in

Analyseren en diagnosticeren

De ambtelijk secretaris

 • kent het stappenplan om te analyseren en diagnosticeren
 • kent de theorie over een adviesgesprek en heeft het gesprek geoefend
 • heeft inzage in het zogenaamde ‘cliëntsysteem’
 • heeft met collega-deelnemers een uitgebreide adviescasus behandeld
 • herkent en begrijpt het probleem en weet dit te vertalen naar een oplossing
 • kent de ontwikkelingen in de medezeggenschap
 • respecteert ervaringen en bijdragen uit andere vakgebieden en probeert daarbij aan te sluiten

Dilemma’s

De ambtelijk secretaris

 • is zich bewust van de dilemma’s die het vak opleveren
 • weet ook van andere ambtelijk secretarissen welke dilemma’s er spelen en hoe je daar mee om kunt gaan
 • handhaaft de sociale en ethische normen in het werk
 • wekt vertrouwen in de eigen professionaliteit en integriteit
 • maakt bij zijn/haar eigen ontwikkeling gebruik van feedback van anderen en collega’s in de vorm van bijvoorbeeld intervisie

Blok 2

Inhoudelijke en proceskennis

Juridische kennis

De ambtelijk secretaris

 • kan de juridische aspecten bij het advies-instemmingstraject belichten
 • heeft interactief geoefend met een casus, waarbij een jurist aanwezig is
 • kent een jurist die als vraagbaak en adviseur geraadpleegd kan worden
 • kan een advies formuleren en presenteren
 • weet door zijn/haar deskundigheid de richting en de keuze van de raad te beïnvloeden

Kernkwadranten

De ambtelijk secretaris

 • weet welke kernkwaliteiten van belang zijn voor het uitoefenen van zijn/haar functie
 • is in staat om vanuit het persoonlijke kernkwadrant, valkuilen te herkennen, verbeterpunten te formuleren en allergieën te onderkennen
 • kan van daaruit de eigen werkwijze makkelijk aanpassen, om doelmatig te kunnen (blijven) handelen
 • kan het model kernkwadranten inzetten bij het MZO

Veranderingsprocessen

De ambtelijk secretaris

 • (her)kent de kenmerken van veranderingsprocessen
 • heeft basiskennis van technieken om veranderingsprocessen door te voeren
 • benut zijn/haar informele relatienetwerk om tijdig te voorzien in welke richting de organisatie zal veranderen

Blok 3

De geadviseerde centraal

Groepsdynamica

De ambtelijk secretaris

 • levert een bijdrage aan het functioneren van het MZO als groep
 • kan groepsproblemen diagnosticeren
 • hanteert het Model Teamrollen van Belbin, om de raad op dit aspect te ondersteunen en inzicht te verschaffen
 • weet hoe hij/zei als adviseur om moet gaan met weerstanden en argumenten
 • herkent en hanteert (het omgaan met) van conflicten
 • is in staat om een conflict zo snel mogelijk te herkennen
 • is in staat om het (beginnende) conflicten te verkennen
 • begrijpt welke mechanismen er bij conflicten werken
 • beschikt over verschillende methoden en technieken
 • weet waar zijn/haar eigen grenzen liggen bij het hanteren en oplossen van conflicten
 • weet wanneer de hulp van derden moet worden ingeroepen
 • pleegt procesinterventies
 • kent de verhoudingen en mogelijke weerstand bij het MZO

Veranderingsprocessen

De ambtelijk secretaris

 • heeft zich verder bekwaamd in de technieken
 • kan de eigen organisatiecultuur analyseren
 • kent de effecten van organisatieverandering op mensen en processen, en houdt daarmee rekening
 • doorziet zowel relationele als inhoudelijke aspecten bij een probleem
 • is hierin een deskundig gesprekspartner voor de ander

Leergangen

 • Na aanmelding wordt u separaat per mail een intake formulier toegezonden.
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *