Klachtenregeling

Regeling voor de behandeling van klachten

(waar in deze regeling de mannelijke vorm gebruikt wordt zijn zowel mannen als vrouwen bedoeld)

Pré-ambule:
Een trainer/adviseur van CINTEA heeft de verplichting om naar beste vermogen aan een opdracht te voldoen. Er is echter geen garantie dat het beoogde resultaat bereikt wordt.

Een trainer/adviseur handelt naar beste vermogen indien hij

 • kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzet
 • slechts die opdrachten aanvaardt waarvoor hij de kwalificaties bezit
 • de opdrachtgever van tevoren duidelijk maakt wat van hem in de specifieke situatie verwacht mag worden
 • die zorgvuldigheid betracht ten aanzien van het gebruik van vertrouwelijke informatie die redelijkerwijs mag worden gevraagd
 • bij afwijkende visies dan wel belangen binnen de kring van de opdrachtgever een juiste mate van objectiviteit bewaart

Een opdrachtgever, die een klacht heeft aangaande een van de hiervoor genoemde punten kan deze bij CINTEA indienen volgens de hierna volgende procedure:

 1. De klacht wordt schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend bij het bestuur van CINTEA. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. Het bestuur neemt onverwijld kennis van de klacht en stuurt deze in afschrift naar de betrokken trainer/adviseur(s) tenzij hij van oordeel is dat de klacht onvolledig of onduidelijk is. In dat geval stelt het bestuur de klager daarvan in kennis en krijgt de klager tenminste drie weken de gelegenheid om schriftelijk een nadere aanvulling of verduidelijking te geven.
 3. Het bestuur kan beslissen dat de klacht niet verder wordt behandeld.
  a. indien de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een maand voorafgaande aan de datum van de klacht afspeelden, c.q. aan het licht kwamen
  b. indien de klacht geen grond vindt in de pré-ambule van deze regeling genoemde onderwerpen
  c. indien de klacht is ingediend door een onbevoegde
  Betrokkenen ontvangen binnen twee weken, na dagtekening, bericht of al dan niet tot verdere behandeling wordt overgegaan.
 4. De klager kan verlangen te worden gehoord. In dat geval deelt hij zulks bij de indiening van de klacht mee.
 5. Bij de behandeling van de klacht past het bestuur het principe van hoor en wederhoor toe. De betrokken trainer/adviseur(s) wordt/worden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. Van het verweer wordt een protocol opgemaakt dat als bijlage wordt gevoegd bij de beslissing van het bestuur.
 6. a. Het bestuur neemt binnen een maand nadat de in onderdeel 5 genoemde behandeling heeft plaatsgevonden een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en van bijlage(n) voorzien toegestuurd aan de klager.
  b. Een beslissing kan (eventueel in combinatie met elkaar) inhouden:
  i. toewijzing van de klacht
  ii. een voorstel tot minnelijke schikking
  iii. disciplinaire maatregelen
  iv. afwijzing van de klacht

 

Er bestaat een onafhankelijke geschillencommissie. Wanneer de klager zich niet kan vinden in de beslissing van het bestuur, kan hij zich wenden tot deze commissie. Zij wordt gevormd door het bestuur van de branchevereniging medezeggenschap. (www.bvmz.nl) De uitspraak van deze commissie is bindend.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

Print Friendly, PDF & Email