Leergang 2 voor ambtelijk secretarissen (gecertificeerd door VASMO)

Data

Blok 1 op 14 en 15 juni 2018
Blok 2 op 30 en 31 augustus 2018
Blok 3 op 11 en 12 oktober 2018
Blok 4 op 22 en 23 november 2018

Begeleidingsdagdelen nader in te plannen

Locatie
centraal in het land, goed bereikbaar met het OV

Docenten
Hoofddocent is Emelda Hendriks, ruim 10 jaar ervaring

Specialisten die in de leergangen een bijdrage leveren zijn:
John Bonenberg, financiën;
Dick Onvlee, NLP-deskundige voor persoonlijke effectiviteit;
Marja van Kerkhof, trainer én ambtelijk secretaris;
Ignas Verschuren, bedrijfsadviseur;
en juristen van het bureau De Voort advocaten/mediators uit Tilburg.

Studiebelasting
De totale studiebelasting is plusminus 112 uur uitgaande van:

 • 4 blokken cursus à 18 uur per blok
 • 4 huiswerkopdrachten à 8 uur per opdracht
 • 2 verbindingsdagdelen à 4 uur per dagdeel

Dit is de minimaal in te schatten studiebelasting; ervaring leert dat met name de belasting bij het maken van de opdrachten per deelnemer verschilt en het gebeurt ook dat cursisten een opdracht opnieuw moeten maken; daarnaast zal de ene deelnemer meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van een verbindingsdagdeel dan de andere. Eventuele tussentijdse telefonische consulten met de docent zijn in deze inschatting nog niet meegenomen.

Verbindingsdagdelen
Om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris te koppelen aan de praktijk bij de eigen (C)OR wordt elke leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zal de ambtelijk secretaris onder begeleiding van de docent een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang, opdat het MZO ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van deze nieuwe kennis en vaardigheden van de ambtelijk secretaris. Aan het eind van het tweede verbindingsdagdeel zal het certificaat feestelijk worden uitgereikt aan de ambtelijk secretaris.

Toelatingscriteria
Voor de instap in leergang 2 geldt dat toelating hier mogelijk is, indien de cursist leergang 1 heeft gevolgd; eventueel kan nádat de trainer een telefonisch consult heeft gedaan met de aspirant-cursist worden afgestapt van dit criterium.

Kosten
De prijsstelling voor deze leergang is € 3.600,- per deelnemer, dit is inclusief alle kosten voor zowel de voorbereiding door de trainer zelf, het nakijken en corrigeren van de huiswerkopdrachten, het aanwezig zijn bij de verbindingsdagdelen, de goede bereikbaarheid van de trainer ook tussen de blokken door, alle cursusmateriaal, zowel in de cursusmappen als digitaal en de verblijfskosten in de accommodatie.
Een totaal­fac­tuur wordt na blok 1 ver­stu­urd.

Leerdoelen

Blok 1

Beleid en beleidsontwikkeling

De ambtelijk secretaris

 • heeft kennis van beleid in het algemeen
 • heeft inzicht in beleidsontwikkelingen en de beleidscyclus
 • kan de diverse beleidsniveau’s koppelen aan de mate van invloed voor COR – OR – OC’s

Strategisch beleid

De ambtelijk secretaris

 • heeft inzicht in strategisch beleid; hoe komt het tot stand en op basis waarvan maken organisaties strategische keuzen
 • kan een SWOT-analyse maken van de organisatie
 • betrekt de doelgroep bij het maken van een SWOT-analyse
 • baseert de jaarplanning op realistische aannames over de interne en externe ontwikkelingen
 • is in staat de route naar een complexe lange termijn doelstelling te markeren en de belangrijkste mijlpalen aan te geven

OR-beleid

De ambtelijk secretaris

 • kan het MZO ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie ten behoeve van een eigen beleidsplan
 • beschikt over instrumenten om het OR-beleid te evalueren en te toetsen
 • kan een artikel 24 overleg (conform de WOR) organiseren om op effectieve wijze doelen en prioriteiten te kunnen bepalen
 • speculeert niet over mogelijke toekomstige veranderingen in de omgeving, maar specificeert eventuele aannames duidelijk

MZ-structuren

De ambtelijk secretaris

 • kent de verschillende structuren en vormen van medezeggenschap en kan het MZO daarover adviseren
 • heeft kennis van nieuwe vormen van medezeggenschap
 • raadpleegt meerdere bronnen om informatie te verzamelen
 • ordent de informatie op een inzichtelijke manier
 • kan de gegevens inzake MZ-structuren gestructureerd weergeven op enkele sheets
 • overziet de gevolgen van afspraken voor de organisatie waar het MZO opereert

Intervisie

De ambtelijk secretaris

 • heeft zich tijdens de intervisie gebogen over integriteit vraagstukken
 • heeft tijdens de intervisie casussen ingebracht en besproken over aanpassingsvermogen
 • buigt zich tijdens de intervisie over het aanpassen van eigen werkwijze, het samenwerken met verschillende mensen en het vinden van een passende rol in een nieuwe groep

Blok 2

Hanteren van analysemodellen

De ambtelijk secretaris

 • heeft kennis van het hoe, wat en waarom over analysemodellen
 • is in staat beleid te analyseren
 • kan probleemanalyses toepassen en uitleggen aan het MZO
 • handelt vanuit de wensen en verlangens van het MZO
 • stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen
 • kijkt verder dan naar aanleidingen, zoekt structurele oorzaken
 • weet de factoren die een rol spelen in een probleem te benoemen en op een rij te zetten’

Presentatietechnieken

De ambtelijk secretaris

 • beschikt over een checklist om een presentatie te kunnen beoordelen
 • weet hoe een presentatie moet worden voorbereid
 • beschikt over helder taalgebruik, en spreekt vloeiend, komt gemakkelijk uit zijn/haar woorden
 • is in staat om het geleerde uit de leergangen over te dragen aan (het DB van) het MZO

Blok 3

Uitvoering OR beleid

De ambtelijk secretaris

 • kan voorgenomen besluiten analyseren en deze kennis overdragen aan het MZO
 • kan van meerdere complexe onderwerpen de onderlinge samenhang uitleggen
 • kan vormgeven aan en uitwerken van initiatieven van het MZO
 • betrekt de doelgroep of kenmerken daarvan bij het formuleren van een initiatiefvoorstel

Oefenen met analysemodellen

De ambtelijk secretaris

 • heeft zich verder bekwaamd in de leerdoelen zoals omschreven bij leergang 2 blok 2; het hanteren van analysemodellen

Intervisie

De ambtelijk secretaris

 • heeft zich tijdens de intervisie gebogen over integriteit vraagstukken
 • heeft tijdens de intervisie casussen ingebracht en besproken over aanpassingsvermogen
 • buigt zich tijdens de intervisie over het aanpassen van eigen werkwijze, het samenwerken met verschillende mensen en het vinden van een passende rol in een nieuwe groep
 • heeft kennis van verschillende intervisiemodellen en daarmee geoefend tijdens de intervisie-dagdelen in de leergangen

Blok 4

Het schrijven van beleidsnotities

De ambtelijk secretaris

 • kan initiatiefvoorstellen schrijven op realistische aannames en degelijke analyses
 • kan adviesnota’s schrijven
 • is alert op de behoeften van het MZO en weet de raad te interesseren voor nieuwe ideeën
 • neemt het initiatief om nieuwe ideeën onder de aandacht van het MZO te brengen en komt spontaan met meer dan het gevraagde
 • gebruikt zijn/haar kennis van mechanismen rond medezeggenschap om deze te interesseren
 • stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen
 • ordent informatie op een inzichtelijke manier

Adviseren

De ambtelijk secretaris

 • heeft basiskennis van de beginselen van het adviseren
 • (her)kent de rol van een intern adviseur
 • handelt volgens algemeen aanvaarde ethische normen
 • gedraagt zich in zijn/haar functie in overeenstemming met regels en normen die voor de functie-uitoefening gelden

Leergangen

 • Na aanmelding wordt u separaat per mail een intake formulier toegezonden.
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *